iLAW
Susipažinkime artimiau.
Klientams | LT | EN | RU
Pagrindinis / Patirtis / Praktikos sritys / Darbo teisė /

Vadovų darbo santykiai

Bendrovės vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui. Bendrovę ir bendrovės vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai. Bendrovės vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty). Jis turi veikti išimtinai bendrovės interesais, veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama bendrovė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (ABĮ) nustato, kad su bendrovės vadovu sudaroma darbo sutartis. Kadangi bendrovės vadovui suteikiami platūs įgaliojimai veikti bendrovės vardu, savo veiksmais bendrovei sukurti teises ir pareigas, tam tikra apimtimi disponuoti bendrovės turtu, todėl įmonės vadovui būtinas renkančio vadovą bendrovės organo pasitikėjimas juo.

Bendrovės valdybai ar kitam vadovą išrinkusiam organui praradus pasitikėjimą vadovu ar nusprendus operatyviai koreguoti bendrovės valdymą bei konstatavus, kad kito asmens gebėjimai valdyti bendrovę didesni ir tai suteiks bendrovei daugiau naudos, įstatymas suteikia teisę atšaukti vadovą iš pareigų.

Vadovą išrinkusio organo teisė jį atšaukti nesusijusi su jo kaltais veiksmais ar kitomis aplinkybėmis, t. y. ji – absoliuti. Atšaukimo teisės absoliutumą lemia bendrovės ir jos vadovo santykių, pagrįstų pasitikėjimu, pobūdis, vadovo pareigybės ir vadovo atliekamo vadovavimo darbo reikšmė bendrovei. Darbo sutartis su bendrovės vadovu gali būti nutraukta ir kitais Darbo kodekse numatytais pagrindais, laikantis Darbo kodekse numatytos atleidimo iš darbo ir atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarkos, priklausomai nuo atleidimo iš darbo pagrindo. Pavyzdžiui, pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalį – už darbo drausmės pažeidimus skiriant drausminę nuobaudą atleidimą iš darbo.
 
iLAW paslaugos, susijusios su vadovaujančio personalo darbo santykiais:
  • konsultavimas dėl vadovų paskyrimo bei atšaukimo;
  • darbo sutarčių su vadovais rengimas;
  • konfidencialumo sutarčių rengimas;
  • nekonkuravimo susitarimų rengimas;
  • atstovavimas derybose.
     
WE ENJOY CREATING VALUE